• آرامش یاب
  • لیست هتل ها
  • آخرین تور ها
  • سفر نامه

تور اسپانیا فرانسه / آرامش

تخلف

لطفا در صورت مشاهده هر گونه تخلف در محاسبه و تفاوت قیمت تور گزارش فرمائید تا بررسی لازم انجام گردد .


گزارش تخلف | تماس با ما

خبرنامه

جهت دریافت تورهای لحظه آخری و ویژه به صورت ایمیل و پیام کوتاه و اخبار و معرفی مکان های توریستی در خبرنامه عضو شوید


ثبت نام در خبرنامه

تورهای همراه با تخفیف

این تور برای کاربران وب سایت با تخفیف ویژه ارائه می شود . برای دریافت تخفیف های تورها ثبت نام کنید


ورود | ثبت‌نام | توضیحات بیشتر
اطلاعات تور
از تهران
نوع سفر هوایی - ماهان ایر
تاریخ تاریخ شروع تور : پنج شنبه 25 آبان 1396 - تاریخ پایان تور : یکشنبه 5 آذر 1396
شروع قیمت از 1,990,000 تومان
وضعیت منقضی شده
مدارک لازم ۳۰
مدارک مورد نیاز سفارت اسپانیا
* کلیه مدارک نیاز به ترجمه اسپانیایی دارند بدون نیاز به تائید دادگستری و امور خارجه
1اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی به همراه کپی از تمام صفحات گذرنامه حتی صفحات سفید.
الف) مدت اعتبار حداقل 6ماه از تاریخ ورود.
ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.
2قطعـه عکـس ۳*4رنگـی، تمـام رخبـا زمینـه سـفید، کامـ ًلا ً از روبـرو، بـدون لبخنـد، بـدون عینـک ، گـردی صورت کاملا مشـخص
باشـد، حداکثـر بـرای 6مـاه اخیـر (عکـس بـا پاسـپورت و ویزاهـای قبلی یکی نباشـد.)
۳اصل شناسنامه و ترجمه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.
4اصـل گواهـی حسـاب بانکـی بـا مهـر و امضـاء بانـک فقـط بـه زبـان انگلیسـی ( ارائه گـردش حسـاب و گواهـی تمکن الزامیسـت و
زمـان صـدور گواهـی حسـاب بانکـی حداکثـر 1۰روز قبـل از تاریـخ تحویـل مـدارک به سـفارت باشـد و سـایز پرینـت بانکی A4باشـد).
الف) حساب های جاری: کارکرد شش ماه اخیر به زبان انگلیسی
ب) سپرده های بانکی به همراه گردش شش ماهه سود
* ارائه گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک
* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال باشد.
5اصل و ترجمه سند مالکیت.
6اصل و ترجمه مدارک شغلی
الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی
ب) وکلا: پروانه وکالت.
ج) مشـاغل دولتـی: حکـم کارگزینـی، آخریـن فیـش حقوقـی و یـا نامـه از سـازمان مربوطـه بـا ذکـر مـدت اشـتغال، سـمت و میـزان
حقـوق دریافتـی و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهـر سـازمان
د) بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.
ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان
و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات.
ی) معلمـان ، اسـاتید و اعضـاء هیئـت علمـی دانشـگاه: اصـل حکـم کارگزینـی یـا گواهـی اشـتغال بـه کار بـه همـراه فیـش حقـوق و
سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهر سـازمان
ز) دانش آموزان، دانشجویان، ( اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل )
* جهــت دانــش آموزانــی کــه در ســال تحصیلــی قصــد ســفر دارنــد، عــلاوه بــر نامــه اشــتغال بــه تحصیــل، ارائــه اصــل و ترجمــه
رضایتنامــه کتبــی از مدیریــت مدرســه بــا ذکــر تاریــخ ســفر الزامــی میباشــد.
7بـرای فرزنـدان زیـر 18سـال کـه بـدون همراهـی یکـی از والدیـن سـفر مـی کننـد رضایتنامـه محضـری الزامـی اسـت و نیـاز بـه
ترجمـه بـه زبـان اسـپانیایی دارد.
8اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار.
* حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی میباشد.
* مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند.
* چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ 5۰۰،۰۰۰،۰۰۰ريال در وجــه آژانــس محــل ثبــت نــام جهــت ضمانــت حســن
اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبـاً اعـلام میگـردد.
* کلیه مدارک نیاز به 2سری کپی در برگۀ A4دارند.
لازم بذکـر اسـت بـا توجـه بـه مـدارک ارائـه شـده و نظـر سـفارت ممکـن اسـت مـدارک دیگـری از مسـافر در خواسـت گـردد کـه تهیـه
و ارائـه آنهـا جهـت اخـذ ویـزا الزامـی مـی باشـد.
خدمات آژانس اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه ، بیمه ،ویزای شینگن ،تور لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی طبق برنامه تور
توضیحات

قیمت هر نفر اتاق 2 تخته= 1,990,000 تومان + 2090 یورو
قیمت هر نفر اتاق 1 تخته= 1,990,000 تومان + 2990 یورو

قسطی خیر
اطلاعات تماس
نام آژانس آرامش
تلفن 09164032400
فکس
ایمیل pouya.abbasi21@gmail.com
وب سایت http://
به
نام مدت اقامت توضيحات
بارسلون 10
هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) کودک ۰ تا ۲ سال کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات
پرینت
نظرات
نام
ایمیل
وب سایت
متن
smilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmile
کد امنیتی
ما را محبوب کنید
با کلیک بر روی آیکن زیر ما را در گوگل محبوب کنید
تبلیغات
نظرسنجی
چه مطالبی را میپسندید
آمار سایت
بازدید امروز : ۲,۹۸۲
بازدید دیروز : ۸,۵۶۰
بازدید کل : ۲,۵۳۴,۶۲۲
تعداد هتل ها : ۲۴,۸۹۳