• آرامش یاب
  • لیست هتل ها
  • آخرین تور ها
  • سفر نامه

تور ایتالیا ، فرانسه / آرامش

تخلف

لطفا در صورت مشاهده هر گونه تخلف در محاسبه و تفاوت قیمت تور گزارش فرمائید تا بررسی لازم انجام گردد .


گزارش تخلف | تماس با ما

خبرنامه

جهت دریافت تورهای لحظه آخری و ویژه به صورت ایمیل و پیام کوتاه و اخبار و معرفی مکان های توریستی در خبرنامه عضو شوید


ثبت نام در خبرنامه

تورهای همراه با تخفیف

این تور برای کاربران وب سایت با تخفیف ویژه ارائه می شود . برای دریافت تخفیف های تورها ثبت نام کنید


ورود | ثبت‌نام | توضیحات بیشتر
اطلاعات تور
از تهران
نوع سفر هوایی - alitalia
تاریخ تاریخ شروع تور : جمعه 19 آبان 1396 - تاریخ پایان تور : شنبه 27 آبان 1396
شروع قیمت از 2,990,000 تومان
وضعیت منقضی شده
مدارک لازم ۲۸
مدارک مورد نیاز سفارت ایتالیا
* کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند، بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه.
1اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی. ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی می باشد.
الف) مدت اعتبار حداقل 6ماه از تاریخ ورود.
6 )۲قطعــه عکــس 3*4رنگــی، تمــام رخ ً بــا زمینــه ســفید، کامــا ً از روبــرو، بــدون لبخنــد، بــدون عینــک، گــردی صــورت کامــا
مشــخص باشــد، حداکثــر بــرای 6مــاه اخیــر (عکــس بــا پاســپورت و ویزاهــای قبلــی یکــی نباشــد).
)3اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.
)4اصـل گواهـی حسـاب بانکـی بـا مهـر و امضـاء بانـک فقـط بـه زبـان انگلیسـی ( ارائه گـردش حسـاب و گواهـی تمکن الزامیسـت و
زمـان صـدور گواهـی حسـاب بانکـی حداکثـر 10روز قبـل از تاریـخ تحویـل مـدارک به سـفارت باشـد و سـایز پرینـت بانکی A4باشـد).
الف) حساب های جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی
ب) سپرده های بانکی به همراه گردش سه ماهه سود
* ارائه گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک
* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500.000.000ريال باشد
)5اصل و ترجمه سند مالکیت.
)6اصل و ترجمه مدارک شغلی:
الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی
ب) وکا: پروانه وکالت.
ج) مشـاغل دولتـی: حکـم کارگزینـی، آخریـن فیـش حقوقـی و یـا نامـه از سـازمان مربوطـه بـا ذکـر مـدت اشـتغال، سـمت و میـزان
حقـوق دریافتـی وتاییدیـه مرخصـی، و سـابقه تامیـن اجتماعـی بـا مهر سـازمان
د) بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.
ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان
و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات.
ی) معلمـان ، اسـاتید و اعضـاء هیئـت علمـی دانشـگاه: اصـل حکـم کارگزینـی یـا گواهـی اشـتغال بـه کار بـه همـراه فیـش حقـوق
و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهر سـازمان
ز) دانش آموزان، دانشجویان، ( اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل )
* جهـت دانـش آموزانـی کـه در سـال تحصیلـی قصـد سـفر دارنـد، عـاوه بـر نامـه اشـتغال بـه تحصیـل، ارائـه اصـل و ترجمـه
رضایتنامــه کتبــی از مدیریــت مدرســه بــا ذکــر تاریــخ ســفر الزامــی میباشــد.
)7بـرای فرزنـدان زیـر 1۸سـال کـه بـدون همراهـی یکـی از والدیـن سـفر مـی کننـد رضایتنامـه محضـری الزامـی اسـت.(رضایتنامه
محضـری عـاوه بـر ترجمـه نیـاز بـه تائیـد دادگسـتری و امـور خارجـه دارد.)
)۸اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار.
* حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی میباشد
* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.
* چـک رمـزدار یـا ضمانتنامـه بانکـی حداقـل بـه مبلـغ 500،000،000ريال در وجـه آژانـس محـل ثبـت نـام جهـت ضمانـت حسـن
اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبـاً اعـام میگـردد.
* کلیه مدارک نیاز به ۲سری کپی در برگه A4دارند.
لازم بذکـر اسـت بـا توجـه بـه مـدارک ارائـه شـده و نظـر سـفارت ممکـن اسـت مـدارک دیگـری از مسـافر در خواسـت گـردد کـه تهیـه
و ارائـه آنهـا جهـت اخـذ ویـزا الزامـی می باشـد.
خدمات آژانس
توضیحات

1790یورو + 2990000تومان

قسطی خیر
اطلاعات تماس
نام آژانس آرامش
تلفن 09164032400
فکس
ایمیل pouya.abbasi21@gmail.com
وب سایت http://
به
نام مدت اقامت توضيحات
رم 9
هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) کودک ۰ تا ۲ سال کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات
پرینت
نظرات
نام
ایمیل
وب سایت
متن
smilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmile
کد امنیتی
ما را محبوب کنید
با کلیک بر روی آیکن زیر ما را در گوگل محبوب کنید
تبلیغات
نظرسنجی
چه مطالبی را میپسندید
آمار سایت
بازدید امروز : ۳,۰۷۳
بازدید دیروز : ۸,۵۶۰
بازدید کل : ۲,۵۳۴,۷۱۳
تعداد هتل ها : ۲۴,۸۹۳